Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Stichting Harlingen Sail

Zuiderhaven 79A

Harlingen

Tel: 0517-744044

E-mail: info@harlingensail.com

KVK nummer: 51471000

BTW nummer: 850035569 B.01

2. DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2.3 De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.4 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

  • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
  • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. HERROEPINGSRECHT

3.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.2 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Ook zorgt het bedrijf voor een restitutie van het oorspronkelijk betaalde bedrag. De retourkosten komen voor rekening van de consument.

3.3 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

3.4 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

3.5 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

3.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

3.7 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

4. LEVERING

4.1 Zodra uw order wordt verzonden ontvangt u een email met hierin een verzendnummer, waarmee u uw order kunt traceren. Indien u heeft aangegeven uw order graag te willen afhalen, nemen wij contact met u op zodra uw bestelling gereedligt.

4.2 Indien het product op voorraad is zal de levering binnen 1 á 2 werkdagen plaatsvinden. 

4.3  Mochten de levertijden afwijken van het hierboven vermeldde dan zal dit bij het product op de webshop vermeld staan.

5. GARANTIE

5.1 Op alle artikelen die u bij ons koopt zit een wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel bij bezorging in goede staat moet zijn en bij normaal gebruik goed moet functioneren. We kijken ook naar de economische levensduur van het artikel, want het ene product gaat langer mee dan het andere.

5.2 Op sommige artikelen heeft u naast wettelijke garantie ook fabrieksgarantie. Deze extra garantie geldt voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor een jaar. Hier kunt u meer over lezen in de informatie van de fabrikant bij het artikel.

5.3 Het aankoopbewijs van uw bestelling is ook het garantiebewijs van het artikel. Wilt u aanspraak maken op garantie, dan vragen wij om een kopie. U vindt deze bij uw aankoopbewijs.

Neem contact op

Of bel: 0517-744044

Deel deze pagina: